Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Forbud mot bruk av ild utendørs fra 6. januar 2016
Det er generelt forbudt å gjøre opp ild utendørs, og forbudt å behandle brannfarlige gjenstander i områder med fare for uønsket brannspredning. Forbudet gjelder fra 6. januar 2016 kl. 1200 og inntil videre.

Med hjemmel i delegeringsreglementet har brannsjefen i Orkdal, Skaun og Snillfjord fattet slikt vedtak:

Brannsjefen i Orkdal, Skaun og Snillfjord kommuner viser til forskrift om brannforebygging fastsatt
17. desember 2015 og gir med hjemmel i § 3 fjerde ledd, “Generelle krav til aktsomhet”, følgende pålegg i Orkdal, Skaun og Snillfjord kommuner:

Det er generelt forbudt å gjøre opp ild utendørs, og forbudt å behandle brannfarlige gjenstander i områder med fare for uønsket brannspredning. Forbudet gjelder fra 6. januar 2016 kl. 1200 og inntil videre.

Forbudet er gitt med bakgrunn i stor brannfare grunnet uvanlig tørre forhold i skog og annen utmark, ugunstige vindforhold, og et langtidsværvarsel uten nedbør av betydning.

Brannsjefen gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven eller bestemmelser eller enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 42 Straff: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til brannsjefen på telefon 72 48 32 61 eller vakthavende brannsjef på telefon 928 44 455.

Vedtaket kan påklages til kommunestyret.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Orkdal kommune
Brann- og redningsvesenet

 

Leif-Harald Bremnes
brannsjef

av: Hovde, Anne Grethe
endret: onsdag 06. januar 2016

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Forbud mot åpen ild
Bilde av skiltet "åpen ild forbudt"

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558