Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Kommunale bestemmelser, forskrifter, reglement og vedtekter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Tilskott til allment kulturarbeid i Orkdal kommune
"Regler for tilskudd i OrkdaI kommune"
- vedtatt av Orkdal kommunestyre den 14.03.95
som Sak nr. 0034/95.
Sist endret 29.3.05 – sak 057/00503-1.

Orkdal kommune gir tilskudd til allment kulturarbeid etter følgende retningslinjer:

I. Generelle vilkår for tilskuddene

1. Som frivillige kulturorganisasjoner menes:

  • Kor, korps og orkester
  • Kunst- og kunstorganisasjoner
  • Kulturvernaktiviteter
  • Idretts- og friluftsorganisasjoner
  • Humanitære-, sosiale- og velferdsorganisasjoner
  • Ideologiske- og religiøse organisasjoner
  • Andre hobby- og amatøraktiviteter som har sin hovedforankring i Orkdal kommune

2. Organisasjonen må være åpen for alle kommunens innbyggere som ønsker medlemskap eller deltakelse i aktivitetene. Videre må organisasjonen drive etter vanlige demokratiske prinsipper.

3. Organisasjoner som har begrensede muligheter for medlemskap (lukkede organisasjoner) eller har som primær oppgave å ivareta yrkes- eller næringsinteresser, faller utenfor stønadsordningene.

4. Organisasjoner som får indirekte eller faste tilskudd fra andre ansvarsområder enn ansvarsområde 61 på kommunens budsjett, faller utenfor stønadsordningene.

5. Organsisasjoner som fikk tilskudd ved siste års tildeling skal, som et ufravikelig krav, legge årsmelding og revidert regnskap for siste års virksomhet ved søknaden.

6. Formannskapet  avgjør om en organisasjon er stønadsberettiget eller ikke, dersom det oppstår tvilstilfeller.

7. Forsettelig misbruk av kommunalt tilskudd skal medføre plikt til tilbakebetaling av tilskuddet, eller at organisasjonen mister retten til tilskudd for en bestemt tid fastsatt av Formannskapet

8. Retningslinjene for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid fastsettes av Formannskapet.

9. Fristen for lag og organisasjoner til til søke om tilskudd til kulturaktiviteter settes til 1. april.

II. Tilskudd til oppstart av lag

Starttilskudd kan gis til nystartet lag. Laget må ha vært i virksomhet i minst 6 mnd r. før tilskudd kan bli utdelt.
NB! Søknad skrives på vanlig papir.


III. Aktivitetstilskudd/driftstilskudd til kulturaktiviteter
Orkdal kommune kan yte tilskudd til planlagte og budsjetterte aktiviteter i organisasjonene. For dette tilskuddet er det innholdet i aktivitetene som er avgjørende for størrelsen på tilskuddet, og ikke organisasjonens formål. Formannskapet fastsetter kriteriene for tilskuddet ut i fra den budsjettrammen en har til   disposisjon fra år til år.
Søkerne bør her legge fram plan og budsjett for påtenkte aktiviteter.

Prioriterte grupper:
- Organisasjoner for medlemmer med bistandsbehov
- Arbeid innrettet mot barn og unge (under 18 år)
- Kulturvern

NB! Søknad skrives på GULE skjema Idrettslag på GRØNNE (NIF) skjema.

IV. Engangstilskudd
Engangstilskudd kan gis til konkrete tiltak og arrangementer. Tilskuddet kan gis generelt til tiltaket eller arrangementet, det kan gis til dekning av eventuelt underskudd, eller til dekning av utgifter med en konkret del av tiltaket eller arrangementet.
Engangstilskudd kan gis uten hensyn til hvem som står som arrangør.

NB! Søknad skrives på vanlig papir.

V. Driftstilskudd til kultur-og fritidsanlegg
Orkdal kommune kan yte tilskudd til drift av kultur- og fritidsanlegg. Dette omfatter bl.a. lysløyper, klubbhus, forsamlings lokaler, fotballbaner, osv. Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av innsendte søknader vedlagt regnskap for siste års drift for de anlegg det søkes for.
Som hovedregel skal det ikke ytes mer enn 75% av driftsutgiftene i tilskudd på hver type anlegg.

NB! Søknad skrives på BLÅTT skjema.

VI. Bygge- og restaureringstilskudd til kultur- og fritidsanlegg
1. Orkdal kommune kan etter søknad gi tilskudd til bygging og restaurering av kultur- og fritidsanlegg.

2. Tilskuddet vil vanligvis bli gitt etter en samlet plan for anleggsutbyggingen i kommunen.

3. Som et vilkår for tilskuddet forutsettes det at også andre etablerte stønadsordninger som spillemidler, statstilskudd til lokale kulturbygg, osv., blir benyttet.

4. Som regel yter kommunen maksimum 33% av totalkostnadene innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

5. Med søknadene skal følge:
- Plan/tegninger over anlegget
- Detaljert kostnadsoverslag
Bekreftelse på at eieren eier grunnen eller har leiekontrakt

6. For anleggstyper som krever godkjenning etter Plan og bygningsloven, skal anlegget være godkjent av Plan- og byggemyndighetene i kommunen..

NB! Søknad skrives på vanlig papir

av: Hovde, Anne Grethe
endret: mandag 17. mars 2008

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558