Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Bekkekultivering skal redde fiskeyngelen
For å bedre gyte- og oppvekstområdene for laks og sjøørret kjører Vannområde Orkla i samarbeid med Orkla Fellesforvaltning et prosjekt med kultivering av flere bekker i Orkdal.
Prosjekt bekkekultivering rettes mot 4-5 av de større sidevassdragene like ved Orklas utløp, der bekkene oftest er brukt av sjøørret, men også laks. Blant de aktuelle vassdragene er Leirbekken, Evjensbekken og Ustørja.

I førte omgang velges det ut flere prøvestrekninger i bekkene. Ved å "elfiske" finner de yngeltettheten av fisk i bekken før konkrete tiltak settes i gang. I årene etter at tiltakene er gjennomført, gjentas elfisket gjentas for å se effekten de har hatt på tettheten av yngel. Målet er at den skal øke!

De fleste av de mindre sidevassdragene til Orkla har opp gjennom tiden blitt utsatt for ulike, menneskelige inngrep. Vi har rettet ut bekkene og fylt dem igjen, og de gjenværende sidevassdragene er nå derfor ofte kanaliserte, med lite kantvegetasjon og lite substrat. I tillegg er  bekkebunnen ofte svært kompakt med finstoff, eller silt. Vannområde Orkla og Orkla Fellesforvaltning samarbeider nå for å restaurere bekker, og slik tilrettelegge for laks og sjøørret.

Tiltakene
Arbeidet i bekkene vil bestå i å skape habitat og leveområder for fiskeyngel. Mange av de "kanaliserte" bekkene er tilnærmet tømt for yngel og fisk, og består i hovedsak kun av sand og silt. ,På tross av at det stedvis er korte strekninger med grus og stein, er det gjennomgående få muligheter for fiskeyngelen til å skjule seg, noe som reduserer overlevelsen. 

Ved å legge ut store mengder stein opp gjennom bekkene, skapes leveområder og skjul for fiskeyngelen. Steinene vil skille seg ut fra bunnen, men er ikke store nok til å skape endringer i bekkeflyten. Et annet tiltak er å etablere enkelte terskler eller strømbrytere, som vil samle vannstrømmen mot midten av bekken. Da vil vannet grave en kulp på nedsiden av terskelen og danne enda flere leveområder for fiskeyngel. Slike strømbrytere vil også kunne vaske vekk silt og leire i bekken, slik at grus og gyteområder igjen blir tilgjengelig.

Still på dugnad
Bekkekultivering er relativt tidkrevende, og må gjøres i etapper. Orkla vannområde og Orkla fellesforvaltning blir derfor glade dersom privatpersoner eller gårdbrukere ønsker å delta med dugnadsinnsats eller materiell til prosjektet. Kan du bidra, ta kontakt med Orkla Fellesforvaltning på telefon 72 49 47 84 eller på e-post til rune@orklaguide.com.

Bekkekultivering_steinkasting


av: Oddvik, Vibeke
endret: torsdag 06. oktober 2016

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Bekkekultivering
Bilde fra såkalt elfiske

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558