Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Søke tilskudd fra Fond bevaringsverdige hus?
I siste møte før jul vedtok kommunestyret reglene for bruk av fond for bevaringsverdige hus. Dersom du går med tanker om å utbedre et bevaringsverdig hus kan du søke tilskudd på inntil 30 000 kroner.

Regler for bruk av fond gamle bevaringsverdige hus

 1. Formålet med å gi tilskudd er å inspirere til istandsetting av gamle bevaringsverdigebygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper. Tilskudd kan gis til tiltak innenfor hele kommunen.
 2. Søknader behandles fortløpende. Kulturutvalget innstiller og formannskapet fatter vedtak om tildeling.
 3. De tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven skal være godkjent av bygningsmyndighetene før igangsetting og midler tildeles.
 4. Vedtak om tildeling av midler kan påklages til kommunestyret. Klagefristen er 3 uker fra søkeren mottar melding om vedtak.
 5. Tilskudd kan tildeles private eiere og ideelle organisasjoner.
 6. Det kan søkes om støtte til følgende tiltak:
  Innleie av spesialkompetanse innenfor bygningsvern og utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til bygningens opprinnelige, dokumenterte byggestil, utvendig eller innvendig. Arbeidet må utføres i henhold til antikvariske prinsipper. Hvert prosjekt kan få dekt inntil kr 30 000,-.
 7. Følgende må vedlegges søknaden: 
  - Detaljert beskrivelse av planlagt arbeid, materialbruk mv.
  - Bilder og kostnadsoverslag
  - Tegninger ved behov
 8. Tilskuddet utbetales etter at arbeidene er utført og godkjent og kopi av regnskap/ kvitteringer er levert inn til kommunen.
 9. Dersom ferdig resultat ikke er i samsvar med søknad kan det gi avkorting/eventuelt bortfall av tilskudd. Saker vedrørende avkorting/bortfall av tilskudd behandles av formannskapet.
   
 10. Arbeidene må ferdigstilles innen 3 år etter at tilsagn er gitt. Dersom arbeidene ikke er ferdigstilt innen 3 år etter at tilsagn er gitt, går beløpet det er gitt tilsagn på tilbake til fondet.
 11. Kommunestyret kan endre disse reglene.

Vedtatt av kommunestyret 21.12.2016, i sak 96/16.

av: Oddvik, Vibeke
endret: onsdag 18. januar 2017

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558